O Biurze

Działalność Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań wynika z Konwencji Genewskich, które nakładają na państwa obowiązek tworzenia Krajowych Biur Poszukiwań, powołanych do zbierania i przekazywania informacji o ofiarach wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.

Każde Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża prowadzi własną służbę poszukiwań, będącą w ścisłej współpracy z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża w Genewie.

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża działa nieprzerwanie od 1919 roku.


Dane statystyczne
(od 1944 roku do chwili obecnej)

 • do Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK wpłynęło około 4 468 000 indywidualnych spraw związanych z II wojną światową,
 • wydano około 302 000 zaświadczeń potwierdzających losy wojenne,
 • Udało się odnaleźć około 651 000 rozdzielonych przez wojnę rodzin


Zasoby archiwalne

 • oryginalne kartoteki polskich jeńców wojennych osadzonych w obozach jenieckich,
 • oryginalne kartoteki więźniów obozów koncentracyjnych i więzień hitlerowskich,
 • akty zgonów Polaków zmarłych w czasie II wojny światowej w obozach i więzieniach na terytorium Niemiec i Polski,
 • częściowa dokumentacja dzieci polskich wywiezionych w celu germanizacji,
 • oryginalna kartoteka Polaków zatrudnionych przymusowo na terytorium Niemiec,
 • protokoły z ekshumacji ofiar wojny,
 • spisy zmarłych i poległych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
 • kserokopie wykazów polskich jeńców wojennych osadzonych w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku,
 • kartoteka żołnierzy Armii Radzieckiej, poległych i pochowanych na terytorium Polski,
 • kilkumilionowa kartoteka ogólna osób poszukiwanych przez Biuro od zakończenia wojny.