Zadania

Główne zadania Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań:

 • Prowadzenie poszukiwań w kraju i zagranicą osób zaginionych podczas wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.
 • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających losy wojenne na podstawie własnych dokumentów archiwalnych oraz dokumentów uzyskanych w wyniku podejmowanych starań.
 • Poszukiwania mogił wojennych w kraju i za granicą.
 • Udział w ekshumacjach ofiar wojny i sporządzanie protokołów.
 • Przekazywanie tzw. messages (mesaży) czerwonokrzyskich, czyli wiadomości rodzinnych do krajów objętych konfliktami zbrojnymi lub klęskami żywiołowymi.
 • Prowadzenie tzw. poszukiwań humanitarnych, czyli poszukiwań, gdy najbliższa rodzina nagle utraciła kontakt z krewnymi za granicą, pomimo że posiada jego ostatni adres zamieszkania.
 • Poszukiwania migrantów z zagranicy, którzy zaginęli na terytorium Polski.
 • Gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczanie zbiorów archiwalnych.

Zakres przyjmowania i prowadzenia spraw

Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK prowadzi poszukiwania na wniosek najbliższych krewnych bądź instytucji związanych z dokumentowaniem losów osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych, konfliktów zbrojnych i katastrof.


Przyjmujemy indywidualne wnioski od:

 • osób z kraju i zagranicy bezpośrednio poszkodowanych w czasie II wojny światowej, które poszukują informacji na temat swoich wojennych losów i / lub chcą odnaleźć zaginionych członków rodziny
 • osób z kraju i zagranicy, które utraciły kontakt z bliskimi w wyniku II wojny światowej (m. in. rodzeństwo, dzieci, wnuki, inni członkowie rodziny),
 • osób z kraju i zagranicy, które utraciły niedawno kontakt z bliskimi członkami rodziny mieszkającymi odpowiednio za granicą lub w Polsce (podejrzenie choroby, śmierci itp.),
 • migrantów oraz osób ubiegających się o status uchodźcy i uchodźców,
 • obcokrajowców mieszkający w Polsce, którzy z uwagi na sytuację w kraju pochodzenia (konflikt zbrojny, klęski żywiołowe) nie mogą skontaktować się z rodziną,
 • członków rodzin osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych na terytorium Polski i poza jej granicami.

Przy wykonywaniu zadań współpracujemy m.in. z:

 • Międzynarodowym Biurem Poszukiwań w Bad Arolsen (Niemcy)
 • Centralną Agencją Poszukiwań Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie i Delegaturami MKCK na obszarach objętych konfliktami zbrojnymi
 • Stowarzyszeniami krajowymi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • Instytutem Pamięci Narodowej
 • Państwowymi Muzeami Obozów Koncentracyjnych oraz Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych
 • Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Radą Ochrony Walk i Męczeństwa
 • Żydowskim Instytutem Historycznym
 • Archiwum Akt Nowych i Archiwami Państwowymi
 • Centralnym Archiwum Wojskowym
 • Fundacją Ośrodka „Karta” – Archiwum Wschodnim
 • Centrum Personalizacji Dokumentów MSW
 • Urzędami Stanu Cywilnego
 • Urzędami Miast i Gmin oraz Urzędami Wojewódzkimi
 • Urzędem ds. Cudzoziemców
 • Ambasadami i konsulatami
 • Zarządami Okręgowymi PCK

Podczas realizacji zadań KBIiP PCK przestrzega przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. oraz zasady dyskrecji odnośnie losów osób poszukiwanych i poszukujących.

Prośby o poszukiwanie osoby, ustalenie jej losów, miejsca pochowania lub wystawienia zaświadczenia powinny być złożone w formie pisemnej na druku poszukiwawczym i przekazane na nasz adres drogą listowną lub elektroniczną w formie skanu.

Poszukiwania prowadzone przez Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK zarówno w kraju jak i za granicą są bezpłatne.

Koszty działalności Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań pokrywane są z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.